MILJÖPOLICY

Miljöpolicy

Vi strävar efter att vara en god partner, en god leverantör, en bra arbetsgivare och samhällsaktör som vill uppnå våra kunders, partners och medarbetares krav och förväntningar.

Detta uppnår vi genom ett systematiskt och målfokuserat arbete i samverkan och med kunden i fokus.

Vi arbetar i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001. Se vidare i policybilagan.

POLICYBILAGA:

Kvalitet/Kund: Vi strävar efter att uppnå ställda krav och överträffa våra kunders och resenärers förväntningar. Det uppnår vi genom att skapa ständiga förbättringar med hjälp av ett systematiskt och målfokuserat arbete samt vara lyhörda inför och tillgodose våra kunder och resenärers önskemål och behov.
Miljö:
Vi strävar efter att minska miljöbelastningen, följa lagar och andra krav samt ständigt bli bättre.

Alkohol-/drogpolicy: Inom Buss i Väst accepteras inte att komma i bakrus eller påverkad till sin arbetsplats. Vi vill att missbruket skall bort och att medarbetaren skall vara kvar. Vi utför därför slumpvisa alkohol- och drogtester på 10 % av alla medarbetare för att förebygga risk för påverkan eller missbruk av alkohol eller droger. De slumpvisa alkohol- och drogtesterna syftar även till att öka trafiksäkerheten och höja tryggheten för medarbetare och resenärer. Testerna genomförs av bolag som har utbildade provtagare och godkända provningsmetoder. Proverna skickas alltid till ett ackrediterat laboratorium. Vid eventuellt positivt provsvar vid drogtester eller positivt alkoholtest kontaktas personalansvarig som vidtar åtgärd enligt plan. Vid misstanke om påverkan kan provtagning ske för att verifiera eller dementera påverkan. Vid nyanställning kan drogtester eventuellt komma att genomföras och detta informeras i sådant fall vid anställningsintervjun.

Medarbetare
:
Inom Buss i Väst skall vi, genom stort engagemang och professionellt uppträdande, utgöra det mest effektiva alternativet både avseende pris, säkerhet, miljö och kvalitet som finns inom bussbranschen. Detta innebär en profilering av vårt gemensamma varumärke där kundfokus, entreprenörskap, personligt engagemang samt samverkan utgör kärnvärden.
Medarbetare inom Buss i Väst skall i enlighet med Buss i Västs anda agera förtroendefullt, hålla ord samt leverera i rätt tid och med god kvalitet. Vidare skall vi agera utifrån kunders och kollegors bästa, vara serviceinriktade, vara lyhörda inför våra kunders behov och önskemål och efter bästa kompetens och förmåga uppfylla kundernas behov och önskemål.

Arbetsmiljö: Vi strävar efter att förebygga ohälsa och olycka genom att bedriva ett systematiskt och målfokuserat arbetsmiljöarbete. Detta gör vi bland annat genom att genomföra slumpvisa alkohol- och drogtester, skapa möjligheter till social samvaro, möjliggöra personlig- och yrkesmässig utveckling samt ge medarbetarnas möjlighet till medverkan vid förändringar. I samband med genomgångar och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet vidtas de åtgärder som krävs för att upprätthålla en god, trygg och säker arbetsmiljö, följa lagar och andra krav samt nå arbetsmiljömålen.

Trafiksäkerhet: Vår strävan är att all trafik skall utföras trafiksäkert genom att aktivt arbeta med att förebygga olyckor och förebygga risk för olyckor. Detta gör vi genom att se till fordonets skick och standard och förarens kompetens och välmående. Konkret omsätter vi det i verklighet genom att underhålla våra fordon, säkra att all utrustning är fungerande och trafiksäker, att personalen mår bra via systematiskt arbetsmiljöarbete, är nykter via slumpvisa alkohol- och drogtester samt kompetensutvecklas.

Policy mot hot och våld: Vår strävan är att såväl medarbetare som resenärer skall känna trygghet under färd. Vi förebygger därför eventuella hot- och våldsituationer genom att utbilda och informera personalen gällande konflikthantering, ha en god dialog mer polisen samt branschgemensamma råd, ha konkreta hjälpmedel vid eventuella hot- och våldsituationer.